all you need is less [Tot el què necessites és menys]