Política de Privacitat

1. QUI INFORMA

simple.cat és una denominació comercial de:

• simple.cat S.C.P.

 

2. ON INFORMA:

En les següents web: www.simple.cat (+ informació en el nostre avís legal)

 

3. TRACTAMENT DE DADES

simple.cat informa a través d’aquestes web sobre la seva política de privacitat respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal de qualsevol titular amb el qual mantingui una relació en la qual es requereixi el tractament de les seves dades.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals, i en aquest cas informem d’un tractament conjunt en aquells casos necessaris per a la gestió de serveis i/o productes contractats a qualsevol de les empreses anteriorment indicades, sense perjudici de l’indicat en l’apartat 4 d’aquesta política.

 

4. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base de la legitimació del tractament de Dades Personals serà la que resulti de la relació contractual o precontractual, la laboral o qualsevol altra que es requereixi per al tractament de dades, tals com el consentiment exprés.

 

5. COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

• En el cas de rebre comunicacions per aquests mitjans (correus electrònics, missatges de resposta automatitzada de formularis, i altres sistemes de comunicació) l’informem que els missatges es dirigeixen exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no és vostè el destinatari indicat, queda notificat que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent.
simple.cat es compromet a no enviar correus comercials. No obstant això, i de conformitat amb el que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, i la Directiva 2002/58/CE, li comuniquem que en el cas que no desitgi rebre comunicacions mitjançant aquest sistema de comunicació electrònica referents a comandes, ens el indiqui per aquesta mateixa via indicant en l’assumpte BAJA COMUNICACIONES perquè les seves dades personals siguin donats de baixa de la nostra base de dades. La seva sol·licitud serà accionada en un termini de 10 dies des del seu enviament. En el cas que no rebem contestació expressa per part seva, entendrem que accepta i autoritza que la nostra empresa continuï realitzant les referides comunicacions.

 

 

6. RESPONSABLES DE TRACTAMENT

En compliment de la legislació vigent en Protecció de Dades li indiquem que les dades personals que Vostè ens facilita de forma voluntària per qualsevol dels nostres mitjans de recollida d’informació seran incorporats a tractaments automatitzats i/o manuals, sent l’empresa de simple.cat amb la qual manté la relació contractual el Responsable d’aquests tractaments. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

Així mateix, simple.cat declara i garanteix que manté els nivells de seguretat per a la protecció de dades personals conforme disposa la legislació vigent, i que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat, robatori de les dades facilitades pels interessats i perquè els seus empleats observin aquestes prescripcions, així com l’haver de secret sobre les dades objecte de la protecció i altres obligacions de confidencialitat vigents.

Les dades seran conservades mentre duri la relació que genera aquest tractament o durant els anys necessaris per al complir les obligacions legals. Una vegada finalitzada la relació que justifica el tractament de dades, aquests seran bloquejats conforme al que es disposa en la normativa, transcorregut el termini legalment establert seran eliminats (veure en cada finalitat el termini de conservació).

La normativa de protecció de dades li confereix al titular de les dades personals els següents drets:

• Dret a revocar qualsevol consentiment prestat prèviament.
• Dret d’accés: Conèixer quin tipus de dades s’estan tractant i les característiques del tractament que es duu a terme.
• Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les dades que siguin inexactes o no veraços
• Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia en format interoperable de les dades que estiguin sent tractats
• Dret a la limitació del tractament en els casos que consideri que no és necessari
• Dret de cancel·lació: Sol·licitar el cessament del tractament de les dades i la seva supressió quan ja no sigui necessària la seva conservació
• Dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadanos@agpd.es
• Si desitja més informació respecte al tractament de les seves dades, rectificar aquells que siguin inexactes, oposar-se i/o limitar algun tractament que consideri que no és necessari, o sol·licitar la cancel·lació del tractament quan les dades ja no siguin necessàries, pot dirigir-se per escrit a: Correu postal C/ Sant Sebastià 4, 1-2, Sant Pere de Ribes, 08810 Barcelona, correu electrònic: info [arrova] simple.cat, Telf: 656 966 373 :
◦ Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.
◦ L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En tal cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.

7. FINALITATS DELS TRACTAMENTS DE DADES

Detallem a continuació les finalitats dels tractaments de dades dutes a terme per algun o tots els Responsables de Tractament enumerats anteriorment:

• GESTIÓ DE CLIENTS: Poder prestar els serveis contractats dins de l’activitat natural de cada empresa i facturar els mateixos. Aquest tractament inclou la gestió de serveis post-venda associats a aquests productes. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
• GESTIÓ DE PRESSUPOSTOS: Poder enviar a possibles clients pressuposats de serveis i/o productes. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament d’aquest tractament.
• SELECCIÓ DE PERSONAL: Poder gestionar tots aquells currículum i altres informacions aportades per candidats a un lloc de treball i el de mantenir-los informats de les diferents vacants a un lloc de treball que es produeixin en la nostra organització. Les dades proporcionades es conservaran fins a l’adjudicació d’un lloc de treball o fins que s’exerceixi el dret de cancel·lació sobre aquest tractament (aquest termini no superarà un any). En tot moment el candidat pot oposar-se o limitar l’abast del tractament de les seves dades.
• RELACIONS AMB PROVEÏDORS: Poder realitzar comandes i pagament dels serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
• GESTIÓ D’ENVIAMENTS: Per a poder prestar correctament els serveis contractats, és necessari el poder gestionar aquells enviaments i documentacions necessàries dins d’aquests serveis, que garanteixin la traçabilitat dels mateixos mitjançant el tractament de dades totes les parts que intervenen en aquest. Aquestes dades també seran utilitzats per a resoldre incidències sobre els enviaments. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
• ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS: Poder organitzar esdeveniments (cursos, xerrades, concursos i altres activitats de difusió) per part de qualsevol dels Responsables del Tractament. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat o durant els anys necessaris per a la justificació de l’activitat.
• ARXIUS MULTIMÈDIA: En els diferents esdeveniments és possible que es realitzin vídeos i/o imatges per a la difusió de l’activitat i/o justificació d’aquesta. Les dades seran conservades mentre tingui rellevància la difusió de l’activitat o fins que es sol·liciti la cancel·lació d’aquesta.
• ACCIONS FORMATIVES: Com a serveis a realitzar als clients estan els cursos, xerrades i altres activitats formatives que necessiten gestions específiques. Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals i com a justificació de la formació impartida. En els casos necessaris seran cedits a l’Administració Pública amb competència en la matèria.